شکار
آموزش شکار
HOMƎ ^ ᗩᖇCHIVƎ ^ Ǝ-MᗩIL ^ vampires school ^ master`s profile

شنبه بیستم مهر ۱۳۹۲
جلسه ی سوم در ترم دوم(خون شناسی)
بدون مقدمه اغاز میکنم

جانورانی که مینویسم ضرر داشتن ویا نداشتن خونشون رو بیان میکنم...

1-انسان=توضیح داده شد

2-فیل=بسیار خوب است برای خون اشامها

3-گاو=خوب است

4-شیر جنگل=متوسط

5-ببر=باعث دل درد میشود

6-پلنگ=دل درد

7-زرافه=متوسط

8-موش=بیماری زا

9-گربه=باعث بالا بردن تحریکات جنسی و خشونت

10-سگ=سرگیجه

بقیه هم در جلسه ی بعد میگم...

21:0 ||ولاد سنگ دل